Plusgroepen op Het Palet: hoe werkt het?
 
Wie komen er in aanmerking voor deelname aan de Plusgroep?
 • Leerlingen die structureel hoog scoren (alle vakken I score, eventueel 1 vak II score) op de toetsen van het LVS. Tevens tonen deze kinderen een ontwikkelingsvoorsprong  en daardoor hebben zij  naast de verrijking in de groep nog meer uitdaging nodig. Kinderen die in het bezit zijn van een capaciteitenonderzoek met daarin een hoog intelligentieniveau (> 125 score) komen ook voor plaatsing in aanmerking.
Wie meldt de leerlingen aan?
 • De leerlingen worden door de Intern Begeleidster in samenspraak met de leerkracht aangemeld. De ouders en leerlingen, en de huidige leerkrachten worden d.m.v. een brief op de hoogte gesteld. Na de zomervakantie volgt er een e-mail voor de nieuwe leerkrachten met de namen van de deelnemende leerlingen en de dagen waarop de plusgroep plaatsvindt.
Taken groepsleerkracht:
 • Signaleren van begaafdheid of onderpresteren
 • Aanmelden leerlingen voor plusklas bij IB
 • Voor sommige leerlingen wordt het Surplus ingevuld,  dit is een signaleringsinstrument. Deze vragenlijst wordt ook door de ouders en de leerling ingevuld.
 • Wekelijks paraferen van het planformulier. De leerkracht kiest samen met de leerling hiervoor een vast moment in de week. De groepsleerkracht is niet verantwoordelijk voor het afmaken van het +werk, de paraaf laat zien dat de groepsleerkracht weet waaraan het kind werkt.
 • Geeft het +werk en deelname aan de plusgroep een plaats op de taakbrief en in het klassenmanagement. 
Wat kun je verwachten van deelname aan de Plusgroep?
 • Samenwerken met ontwikkelingsgelijken (peergroup).
 • Beter probleemoplossend vermogen, andere manieren van denken, welbevinden, +werk voor in de klas (alleen plusgroep 6-7)
 • Leerlingen kunnen tegen grenzen aanlopen die ze voorheen nooit tegenkwamen.
 • Uitdagend onderwijsaanbod aansluitend bij de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen. 
   
In de Plusgroep wordt gewerkt aan:
 • Leren Leren
 • Leervaardigheden
 • Metacognitieve vaardigheden
 • Onderzoekend leren
 • Werken en samen zijn met ontwikkelingsgelijken (peergroup)
 • Computervaardigheden
 • Techniek
 • Filosofie
 • Er wordt +werk meegegeven om in de reguliere klas te maken (alleen groep 6-7)
Het samen werken en samen zijn met ontwikkelingsgelijken zorgt ervoor dat er maximaal 16 leerlingen per dagdeel kunnen deelnemen aan de plusgroep.

Wanneer is er Plusgroep?
 • Er zijn op dit moment 3 plusgroepen actief op Het Palet. Iedere plusgroep komt 1 dagdeel per week bij elkaar.
 • Het Palet heeft 2 schooleigen plusgroepen. Op  een ochtend in de week voor leerlingen uit groep 6-7, op een middag in de week voor de leerlingen uit groep 4-5. Aan de Palet Plusgroepen nemen in principe alleen de leerlingen van Het Palet en De Hoorn deel. Daarnaast organiseert Buiten de Grenzen op maandag een Vooruitwerklab op locatie.
Hoelang neemt een leerling deel aan de Plusgroep?
 • Aan de Plusgroepen van Het Palet neemt een leerling in principe voor 1 schooljaar deel. Na deze tijd wordt er bekeken of deelname wordt gecontinueerd, of dat er inmiddels andere leerlingen zijn die een plek moeten krijgen. Als ouders, leerlingen, leerkrachten problemen opmerken wordt er door middel van een gesprek geprobeerd om tot een oplossing te komen. Mocht er tussentijds aanleiding zijn om te stoppen, dan gebeurt dit in overleg met groepsleerkracht, plusklasleerkracht, IB’ers en ouders.
 • De leerlingen van groep 4 starten in principe na de zomervakantie in de plusklas 4-5, in sommige gevallen starten kinderen na de kerstvakantie.